ANBI status

ANBI status Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

0p 5 februari 2015 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens ook als culturele ANBI. Daardoor is het mogelijk fiscaal vriendelijk schenkingen of legaten aan Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst te doneren.

ANBI- gegevens:

Naam organisatie: Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst
RSIN/ fiscaal nummer: 854917639

Doel organisatie
De stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst heeft ten doel: Het verzamelen, bewaren en verspreiden van kennis van: hout en het verwerken en bewerken van hout, zulks in de breedste zin van het woord. En daarbij gelegenheid geven om met hout te werken uit oogpunt van duurzaamheid, kennisverbreding, vrijetijdsbesteding en opleiding. Het verzamelen, tentoonstellen van alles wat te maken heeft met de industriële geschiedenis van IJlst.

De organisatie tracht dit doel te verwezenlijken door: Het beheren en exploiteren van het museum en de werkplaats – Het(doen) organiseren van cursussen, opleidingen en lezingen op het gebied van hout waarbij duurzaamheid de leidraad is, het (doen) geven van gelegenheid houten producten te maken. Het periodiek in werking (doen) stellen van het historische zaagraam van Oppedijk. Het beschikbaar stellen van de vergaarde kennis over hout uit cultureel educatief oogpunt en duurzaamheid van hout. Het bijeen brengen, onderhouden, presenteren en tentoonstellen van alles wat in de ruimste zin betrekking heeft op hout en de industriële geschiedenis van IJlst.

Bestuurders
Jeroen Deen (voorzitter)
Reitze Sybesma (secretaris)
Harm de Boer (penningmeester)
Jan Nooitgedagt
Machiel Dijkstra
Rob Stemerding
Sanne Bootsma

Documenten (PDF)
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Statuten 2019
Statuten 2017

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst streeft naar:

  • Het bewaren en uitbreiden van de kennis van de industriële geschiedenis van IJlst in relatie met hout.
  • Het exploiteren en in stand houden van het Museum en Werkplaats Houtstad IJlst aan het Sneekerpad 14 te IJlst.
  • Gelegenheid geven aan het publiek kennis te nemen van de geschiedenis van IJlst in samenhang met zijn historische verbondenheid met hout.
  • Het verzamelen en uitwisselen van de kennis van hout in zijn ruimste zin.
  • Gelegenheid geven tot het bewerken van hout met name voor kinderen van de basisschool
  • Al datgene te ondernemen waardoor bovenstaande doelen kunnen worden bereikt
  • Het verkrijgen van gelden als goededoelenstichting via overheid, fondsen, ondernemingen, en particulieren teneinde de doelen op een gezonde financiële basis te kunnen realiseren.

Beloningsbeleid bestuurders en vrijwilligers

Bestuurders genieten geen beloning en zijn uitsluitend als vrijwilliger verbonden als bestuurder. Gemaakte onkosten worden op basis van werkelijk gemaakte kosten vergoed.

Beloningsbeleid personeel

Niet van toepassing

Beknopt Jaarverslag 2019 van de Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

Dankzij de inzet van velen kon het museum ook dit jaar weer verder ontwikkeld worden.

In de loop van het jaar hebben we een beleidsplan voor de jaren 2019 – 2024 vastgesteld. We hebben hierover overleg gehad met wethouder Stella van Gent en haar beleidsmedewerker. Eerder dit jaar bespraken we met wethouder Mark de Man en een ambtenaar van Openbare Werken de vervanging van de steigers en de inrichting van het terrein rond het museum. Er zal een grote steiger komen waar rondvaartschepen goed kunnen aanleggen zodat opvarenden gemakkelijk het museum kunnen bezoeken. Wij gaven aan dat straatverlichting aan de waterkant dringend noodzakelijk is.

In augustus startte de gemeente overleg met vertegenwoordigers van de musea in de gemeente over vormen van samenwerking en afstemming. Er werd een werkgroep samengesteld waarin wij vertegenwoordigd zijn. Er loopt nu een onderzoek door bureau Blue Yard naar de mogelijkheden en eventuele problemen. In verband hiermee bezochten twee onderzoekers ons museum in november. Men hoopt begin 2020 een rapport uit te brengen met een advies aan de gemeente.

In januari heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met het nieuwe bestuur van Houtzaagmolen De Rat. Het gesprek verliep prettig en in de loop van het jaar hebben twee informele gesprekken plaatsgevonden. Wij vertrouwen op een prettige samenwerking in de toekomst. Afgesproken werd dat bij een statutenwijziging de bepalingen over De Rat uit onze statuten verwijderd zullen worden.

Doordat de plaatselijke VVV’s zijn gefuseerd tot Waterland voor Friesland konden de arrangementen stadswandeling, vaartocht met de Houten Bok en bezoek museum niet langer via de VVV geregeld worden. De stichting Beleef IJlst heeft deze activiteiten nu voortgezet. In overleg met deze stichting is besloten de Houten Bok met toebehoren per 1 juli 2019 aan hen over te dragen. Afspraken voor bezoek aan het museum worden gemeld en betaling loopt via deze stichting. De samenwerking voldoet uitstekend.

In juli zijn onze statuten in verband met het voorgaande gewijzigd.

Door heel veel werk van de timmerploeg is het magazijn nu ook bereikbaar via een trap in de werkplaats en is het magazijn ingericht. De zolder is verder uitgebouwd  tot boven een gedeelte van de zaagruimte om een beleefruimte te realiseren. De werkplaats wordt steeds meer een echte ouderwetse timmerwerkplaats en er wordt ook nog steeds gewerkt aan het gereed maken van de stoomzaagmachine.

Door een zeer gunstige financieringsregeling met de firma Sikma konden in mei zonnepanelen op het dak worden geplaatst. Hierdoor zijn de energiekosten aanzienlijk lager geworden. Door de grote glasoppervlakken wordt de temperatuur op zonnige dagen zeker op de verdieping (veel) te hoog. Daarom zijn in juni warmtewerende gordijnen in de ruimte met de fonteinmodellen geplaatst. Dit helpt iets, maar nog niet voldoende.  Tijdens de hittegolf in juni waren we door de te hoge temperatuur in het museum helaas genoodzaakt het museum enkele middagen gesloten te houden.

Het seizoen 2019 werd geopend op 6 april. Op deze dag waren houtdraaiers aanwezig die in de zaagruimte aan het werk waren en hun producten tentoonstelden. In het museum werd ook werk van Banzai John getoond. Het paard van de Stormruiter was in maart al in de zaagruimte opgehangen. Dit was een echte blikvanger.

Begin juni konden bezoekers aan de Overtuinenfair tegen gereduceerd tarief het museum bezoeken. Dit zorgde voor extra bezoekers op 1 juni. Ter gelegenheid van de doorkomst van Maarten van der Weijden op 21 juni was het museum ook ’s avonds open. Die avond bezochten 85 mensen het museum.

In de herfstvakantie werden weer succesvol knutselmiddagen voor de basisschooljeugd georganiseerd. Op 15 november was het museum een van de locatie voor de Verhalenavond 2019, terwijl het museum op 29 november plaats bood aan Luisteren op Locatie. Beide evenementen werden goed bezocht.

Op onderwijsgebied werken wij samen met basisscholen. Vrijwel wekelijks bezoeken leerlingen het museum waarbij een vrijwilliger tekst en uitleg geeft. Ook met het Bogerman College wordt samengewerkt. Leerlingen van het vmbo maakten in de werkplaats timmeropdrachten, terwijl leerlingen van de bovenbouw van het Technasium onderzoek deden naar de mogelijkheden van een beleefcentrum. Zij gaven een tussenpresentatie in december voorafgaand aan de bestuursvergadering.

Ook buiten het seizoen zijn groepsbezoeken op afspraak welkom. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Dit jaar bezochten in totaal 4.244 bezoekers het museum.

In december stelden we enkele stukken van het museum beschikbaar aan het Spoorwegmuseum ten behoeve van hun 11-Stedenpresentatie.

Dit jaar waren, inclusief enkele bestuursleden, 20 vrijwilligers beschikbaar voor de  baliedienst. Door ziekte en vakanties waren deze mensen niet permanent beschikbaar. Ondanks pogingen meer vrijwilligers te werven, onder andere via It Kypmantsje en op een middag voor ouderen in het Atrium in Sneek, hebben zich nauwelijks nieuwe vrijwilligers gemeld. Er is derhalve nog steeds een tekort aan vrijwilligers voor dit werk. De coördinator zag zich dit jaar vele malen genoodzaakt zelf maar weer in het museum aanwezig te zijn. Deze situatie is niet houdbaar. Het bestuur heeft in het beleidsplan dan ook aangegeven dat we behoefte hebben aan een betaalde kracht.

In juli bleek onze penningmeester zodanige gezondheidsklachten te hebben dat hij de functie niet langer kan vervullen. Gelukkig zijn we erin geslaagd een waardig opvolger voor hem te vinden in de persoon van Harmen de Boer, voormalig register accountant. Hij maakte in september kennis met het bestuur en hij werd per 1 oktober de nieuwe penningmeester. In de bestuursvergadering van oktober namen we afscheid van Jan Toornstra als bestuurslid.

Het bestuur kwam in 2019 11 x bijeen.

Per 31 december bestaat het bestuur uit: Piet Hoogeveen, voorzitter, Marjan van den Bosch-Scholts, secretaris, Harmen de Boer, penningmeester en Wijbe Wiersma, Machiel Dijkstra, Jan Nooitgedagt en Rob Stemerding, algemeen bestuursleden.

Met dank aan alle vrijwilligers hebben we weer een goed jaar gehad.

Marjan van den Bosch-Scholts