ANBI status

ANBI status Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

0p 5 februari 2015 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens ook als culturele ANBI. Daardoor is het mogelijk fiscaal vriendelijk schenkingen of legaten aan Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst te doneren.

ANBI- gegevens:

Naam organisatie: Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst
RSIN/ fiscaal nummer: 854917639

Doel organisatie
De stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst heeft ten doel: Het verzamelen, bewaren en verspreiden van kennis van: hout en het verwerken en bewerken van hout, zulks in de breedste zin van het woord. En daarbij gelegenheid geven om met hout te werken uit oogpunt van duurzaamheid, kennisverbreding, vrijetijdsbesteding en opleiding. Het verzamelen, tentoonstellen van alles wat te maken heeft met de industriële geschiedenis van IJlst.

De organisatie tracht dit doel te verwezenlijken door: Het beheren en exploiteren van het museum en de werkplaats – Het(doen) organiseren van cursussen, opleidingen en lezingen op het gebied van hout waarbij duurzaamheid de leidraad is, het (doen) geven van gelegenheid houten producten te maken. Het periodiek in werking (doen) stellen van het historische zaagraam van Oppedijk. Het beschikbaar stellen van de vergaarde kennis over hout uit cultureel educatief oogpunt en duurzaamheid van hout. Het bijeen brengen, onderhouden, presenteren en tentoonstellen van alles wat in de ruimste zin betrekking heeft op hout en de industriële geschiedenis van IJlst.

Functies en namen bestuurders
Voorzitter: dhr. P.J.M. Hoogeveen
Secretaris: dhr. R. Sybesma
Penningmeester: dhr. H. de Boer
Algemeen bestuurslid: dhr. J.J. Nooitgedagt
Algemeen bestuurslid dhr. D.M. A. Dijkstra
Algemeen bestuurslid: dhr. R.J. Stemerding
Algemeen bestuurslid: dhr. W. Wiersma

Documenten (PDF)
Jaarrekening 2018
Statuten 2019
Statuten 2017

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst streeft naar:

  • Het bewaren en uitbreiden van de kennis van de industriële geschiedenis van IJlst in relatie met hout.
  • Het exploiteren en in stand houden van het Museum en Werkplaats Houtstad IJlst aan het Sneekerpad 14 te IJlst.
  • Gelegenheid geven aan het publiek kennis te nemen van de geschiedenis van IJlst in samenhang met zijn historische verbondenheid met hout.
  • Het verzamelen en uitwisselen van de kennis van hout in zijn ruimste zin.
  • Gelegenheid geven tot het bewerken van hout met name voor kinderen van de basisschool
  • Al datgene te ondernemen waardoor bovenstaande doelen kunnen worden bereikt
  • Het verkrijgen van gelden als goededoelenstichting via overheid, fondsen, ondernemingen, en particulieren teneinde de doelen op een gezonde financiële basis te kunnen realiseren.

Beloningsbeleid bestuurders en vrijwilligers

Bestuurders genieten geen beloning en zijn uitsluitend als vrijwilliger verbonden als bestuurder. Gemaakte onkosten worden op basis van werkelijk gemaakte kosten vergoed.

Beloningsbeleid personeel

Niet van toepassing

Beknopt Jaarverslag 2018 van de Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

Dankzij de grote inzet van het bestuur en veel vrijwilligers kon het museum op 21 april van dit jaar worden geopend. Nadat het gebouw in november 2017 werd opgeleverd, hebben velen meegewerkt aan de afwerking van het gebouw. De Inrichtingscommissie heeft veel werk verzet om de ruimte zo goed mogelijk in te richten en de collectie optimaal te tonen. De openingshandeling werd verricht door gedeputeerde Kielstra en wethouder Offinga. Naast het museum was een stoommachine opgesteld. Na de toespraken en de onthulling van de naam Houtstad, liet mevrouw Anna Nooitgedagt de stoomfluit blazen ten teken dat het museum nu echt open was. Een ander werd muzikaal omlijst door het jeugdkorps Tusken de Noaten.

Nog voor de officiële opening werd op 26 januari 2018 succesvol deelgenomen aan de verhalenavond. Het verhaal van de Wylde Boerinne werd verteld, de werking van de stoommachine bij Nooitgedagt werd gedemonstreerd aan de hand van een schaalmodel en er was muziek. De avond werd goed bezocht.

Via de VVV werden arrangementen aangeboden van Stadswandelingen met daarbij een vaartocht met de Houten Bok (praam) met al dan niet een bezoek aan het museum. De Houten Bok kon ook via de VVV gehuurd worden. Afrekening vond plaats via de VVV.
In mei was het museum beschikbaar voor het muziekfestival At the Watergate. Er waren muziekoptredens van muzikanten uit verschillende landen. Dit was een succes, er kwamen veel bezoekers op af.

In augustus was het museum geopend i.v.m. de zwemtocht van Maarten van der Weijden. Het schip met deelnemers aan de tocht lag aangemeerd voor het museum. Ook dit trok weer veel belangstelling. Bezoekers betaalden de normale entree en wij droegen 50% af aan de MvdW Foundation.

In september vond de reünie van (oud) IJlsters plaats. Mooi weer, veel bezoekers.
Eveneens in september zijn schaalmodellen met beschrijvingen van de 11 fonteinen in de bovenzaal geplaatst. Later is ook nog een film over de totstandkoming van de fonteinen beschikbaar gekomen. Deze wordt in dezelfde ruimte getoond. Het blijkt dat veel bezoekers aan het museum zeer geïnteresseerd zijn in de fonteinen. Aansluitend aan de komst van de fonteinen zijn er op initiatief van de 11 Fontains (Anna Tilroe) twee workshops in het museum gegeven.

Al met al kende het eerste jaar van het bestaan van het museum al veel bijzondere momenten en zijn er rond 5.000 bezoekers geweest. Dit was alleen mogelijk dankzij de geweldige inzet van vele vrijwilligers. De komende jaren zullen in het teken staan van verdere uitbouw van de collectie en de professionalisering van het beheer.
Het bestuur.