Bestuur

ANBI status Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

0p 5 februari 2015 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens ook als culturele ANBI. Daardoor is het mogelijk fiscaal vriendelijk schenkingen of legaten aan Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst te doneren.

ANBI- gegevens:

Naam organisatie: Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst
RSIN/ fiscaal nummer: 854917639

Doel organisatie
De stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst heeft ten doel: Het verzamelen, bewaren en verspreiden van kennis van: hout en het verwerken en bewerken van hout, zulks in de breedste zin van het woord. En daarbij gelegenheid geven om met hout te werken uit oogpunt van duurzaamheid, kennisverbreding, vrijetijdsbesteding en opleiding. Het verzamelen, tentoonstellen van alles wat te maken heeft met de industriële geschiedenis van IJlst.

De organisatie tracht dit doel te verwezenlijken door: Het beheren en exploiteren van het museum en de werkplaats – Het(doen) organiseren van cursussen, opleidingen en lezingen op het gebied van hout waarbij duurzaamheid de leidraad is, het (doen) geven van gelegenheid houten producten te maken. Het periodiek in werking (doen) stellen van het historische zaagraam van Oppedijk. Het beschikbaar stellen van de vergaarde kennis over hout uit cultureel educatief oogpunt en duurzaamheid van hout. Het bijeen brengen, onderhouden, presenteren en tentoonstellen van alles wat in de ruimste zin betrekking heeft op hout en de industriële geschiedenis van IJlst.

Bestuurders
Jeroen Deen (voorzitter)
Annemiek van der Klauw (secretaris)
Harm de Boer (penningmeester)
Jan Nooitgedagt
Machiel Dijkstra
Rob Stemerding
Tinka de Jong

Documenten (PDF)
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Statuten 2019
Statuten 2017

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst streeft naar:

  • Het bewaren en uitbreiden van de kennis van de industriële geschiedenis van IJlst in relatie met hout.
  • Het exploiteren en in stand houden van het Museum en Werkplaats Houtstad IJlst aan het Sneekerpad 14 te IJlst.
  • Gelegenheid geven aan het publiek kennis te nemen van de geschiedenis van IJlst in samenhang met zijn historische verbondenheid met hout.
  • Het verzamelen en uitwisselen van de kennis van hout in zijn ruimste zin.
  • Gelegenheid geven tot het bewerken van hout met name voor kinderen van de basisschool
  • Al datgene te ondernemen waardoor bovenstaande doelen kunnen worden bereikt
  • Het verkrijgen van gelden als goededoelenstichting via overheid, fondsen, ondernemingen, en particulieren teneinde de doelen op een gezonde financiële basis te kunnen realiseren.

Beloningsbeleid bestuurders en vrijwilligers

Bestuurders genieten geen beloning en zijn uitsluitend als vrijwilliger verbonden als bestuurder. Gemaakte onkosten worden op basis van werkelijk gemaakte kosten vergoed.

Beloningsbeleid personeel

Niet van toepassing

Beknopt Jaarverslag 2020 van de Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

Het is in meerdere opzichten een bijzonder jaar geweest. In januari werden plannen gemaakt om de vrijwilligersbezetting anders te organiseren. Hammie Zoethout-Groen die voorgaande jaren steeds het vrijwilligerswerk coördineerde, stopte hiermee. Afgesproken werd dat er per middag dat het museum open is twee vrijwilligers “dienst” zouden hebben. Bij verhindering zouden zij zelf voor vervanging zorgen. Voordat deze werkwijze toegepast kon worden, blokkeerde Corona deze plannen. Vanaf half maart mochten musea niet meer open. De voor 21 maart geplande open dag, waarbij ook geprobeerd zou worden vrijwilligers te werven, kon dan ook niet doorgaan.

Gelukkig konden in de voorjaarsvakantie in februari nog wel de knutselmiddagen voor kinderen in de basisschoolleeftijd doorgaan. Deze waren opnieuw een succes. Op initiatief van Korja van der Werff werden tijdens een van deze middagen door RTL opnamen gemaakt voor een tv-uitzending.

In de loop van het jaar werkte bureau Blue Yard verder aan het ontwikkelen van voorstellen voor versterking van de musea in Súdwest-Fryslân. Een tussenrapport zou op 18 maart 2020 met de Commissie Boarger en Mienskip besproken worden. Dit kon niet doorgaan. Wel werden besprekingen gevoerd met de gemeente en met de deelnemende musea. Dit leidde in mei tot het Plan Samenwerkende Musea Súdwest-Fryslân. Voorgesteld werd samen te werken in de vorm van een coöperatie. Met instemming van de deelnemers is subsidie aangevraagd bij het Piet Mondriaanfonds om dit plan te kunnen uitwerken.

Er is met betrekking tot het beleidsplan overleg geweest met wethouder mevrouw Mirjam Bakker. Zij liet weten dat de gemeente het beleidsplan zal beoordelen los van de voorstellen van Blue Yard. Wel eist de gemeente dat Houtstad gaat samenwerken met Houtzaagmolen De Rat. In verband daarmee heeft de voorzitter overleg gehad met de voorzitter van De Rat en de voorzitter van Beleef IJlst. Beleef IJlst werd bij dit overleg betrokken omdat er buiten coronatijd al goed wordt samengewerkt met Beleef IJlst. Dit overleg zal worden voortgezet.

Inmiddels heeft de gemeente de steigers in de Geeuw bij het museum vervangen. Deze zien er prima uit en maken het schippers, ook grotere schepen, mogelijk aan te leggen en veilig het museum te bereiken.

Museumtest: Houtstad heeft goud in handen

In mei werd bekend dat musea met ingang van 1 juni weer open zouden kunnen. Daarbij golden wel een aantal eisen ter voorkoming van besmetting van publiek en medewerkers met het coronavirus. Het bestuur informeerde bij de vrijwilligers wie bereid en in staat was bezoekers te ontvangen. Gezien de leeftijd van het overgrote deel van de vrijwilligers en gezondheidsproblemen bij sommigen, bleken nauwelijks mensen beschikbaar. Dit betekende dat het museum voorlopig gesloten moest blijven.

Bestuursleden van IJlst 750 vonden het te gek dat het museum niet open kon. Zij boden aan binnen hun netwerk vrijwilligers te zoeken voor het museum. Gezamenlijk werd een flyer ontworpen en verspreid en in no time meldden zich zoveel vrijwilligers dat het museum op 18 juli weer bezoekers kon ontvangen.

Intussen waren ook beschermingsmaatregelen in het museum getroffen. Omdat er nu voldoende vrijwilligers waren, zou het museum nu vanaf november zowel op zaterdag- als zondagmiddag open zijn.  Petra Speerstra is inmiddels coördinator voor de vrijwilligers.

Op initiatief van Jan Nooitgedagt schreef journalist Yteke de Jong het boek Nooitgedagt, icoon van de Friese maakindustrie 1865-2003. Dit boek werd op 26 september 2020 tijdens een geanimeerd programma met optreden van Nynke Laverman gepresenteerd in Theater Sneek en daarbij aangeboden aan (inmiddels wijlen) Hans de Boer. Aanwezigen konden het boek ter plekke kopen en daarna ook in het museum. De opbrengst is voor Houtstad, met dank aan Jan Nooitgedagt. Na afloop van de presentatie werden de bezoekers uitgenodigd nog een bezoek aan het museum te brengen. Rob Stemerding had hier in de toekomstige beleefruimte een tentoonstelling van zijn privécollectie Nooitgedagtgereedschap ingericht. Daarbij ook een originele aquarel die René Diekstra maakte voor Nooitgedagt en die Rob kort voor het overlijden van Diekstra, tegelijk met een aantal andere Nooitgedagtitems  mocht ophalen.

Sijmen Dijkstra is het hele jaar druk geweest met het opbouwen van een ouderwetse werkplaats (foto) in de technische ruimte. Het ziet er schitterend uit.

Tjitte van der Horst en Rob Stemerding hebben digitaal overzicht gemaakt van de collectie. Heel veel werk, maar noodzakelijk voor een goed beheer.

Jelle Hoogland heeft IJlst eind 2020 verlaten. Zijn contacten met Akte 2 zijn overgenomen door Petra Speerstra.

Omdat de bestuurstermijn van Marjan v.d. Bosch-Scholts in mei 2020 afliep en zij niet beschikbaar was voor een volgende termijn, is het bestuur op zoek gegaan naar een opvolg(st)er. Deze is gevonden in Reitze Sybesma. Met ingang van oktober 2020 heeft hij de functie van secretaris overgenomen.

In november is op verzoek van de gemeente ingestemd met het inrichten van ons museum als stemlokaal bij de verkiezingen in maart 2021.

Na oktober is er niet meer een bestuursbijeenkomst geweest. Het Dagelijks Bestuur bespreekt de lopende zaken. Het museum blijft de rest van het jaar gesloten.

Samenstelling bestuur per 31 december 2020: Piet Hoogeveen, voorzitter; Reitze Sybesma,  secretaris; Harmen de Boer, penningmeester;

Rob Stemerdink; Wijbe Wiersma; Jan Nooitgedagt; Machiel Dijkstra, algemeen bestuursleden.

Archief

Jaarverslag 2019