Bestuur

ANBI status Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

0p 5 februari 2015 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens ook als culturele ANBI. Daardoor is het mogelijk fiscaal vriendelijk schenkingen of legaten aan Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst te doneren.

ANBI- gegevens:

Naam organisatie: Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst
RSIN/ fiscaal nummer: 854917639
ANBI-formulier 2022 (pdf)
ANBI-formulier 2021 (pdf)

Doel organisatie
De stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst heeft ten doel: Het verzamelen, bewaren en verspreiden van kennis van: hout en het verwerken en bewerken van hout, zulks in de breedste zin van het woord. En daarbij gelegenheid geven om met hout te werken uit oogpunt van duurzaamheid, kennisverbreding, vrijetijdsbesteding en opleiding. Het verzamelen, tentoonstellen van alles wat te maken heeft met de industriële geschiedenis van IJlst.

De organisatie tracht dit doel te verwezenlijken door: Het beheren en exploiteren van het museum en de werkplaats – Het(doen) organiseren van cursussen, opleidingen en lezingen op het gebied van hout waarbij duurzaamheid de leidraad is, het (doen) geven van gelegenheid houten producten te maken. Het periodiek in werking (doen) stellen van het historische zaagraam van Oppedijk. Het beschikbaar stellen van de vergaarde kennis over hout uit cultureel educatief oogpunt en duurzaamheid van hout. Het bijeen brengen, onderhouden, presenteren en tentoonstellen van alles wat in de ruimste zin betrekking heeft op hout en de industriële geschiedenis van IJlst.

Bestuurders
Jeroen Deen (voorzitter)
Annemiek van der Klauw (secretaris)
Harm de Boer (penningmeester)
Jan Nooitgedagt
Machiel Dijkstra
Tinka de Jong

Documenten (PDF)
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Statuten 2019
Statuten 2017

Jaarverslagen
2022
2021
2020
2019

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst streeft naar:

  • Het bewaren en uitbreiden van de kennis van de industriële geschiedenis van IJlst in relatie met hout.
  • Het exploiteren en in stand houden van het Museum en Werkplaats Houtstad IJlst aan het Sneekerpad 14 te IJlst.
  • Gelegenheid geven aan het publiek kennis te nemen van de geschiedenis van IJlst in samenhang met zijn historische verbondenheid met hout.
  • Het verzamelen en uitwisselen van de kennis van hout in zijn ruimste zin.
  • Gelegenheid geven tot het bewerken van hout met name voor kinderen van de basisschool
  • Al datgene te ondernemen waardoor bovenstaande doelen kunnen worden bereikt
  • Het verkrijgen van gelden als goededoelenstichting via overheid, fondsen, ondernemingen, en particulieren teneinde de doelen op een gezonde financiële basis te kunnen realiseren.

Beloningsbeleid bestuurders en vrijwilligers

Bestuurders genieten geen beloning en zijn uitsluitend als vrijwilliger verbonden als bestuurder. Gemaakte onkosten worden op basis van werkelijk gemaakte kosten vergoed.

Beloningsbeleid personeel

Niet van toepassing